Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Do naszej redakcji wpłynęły dwa listy otwarte. Najpierw od prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabiny Nowosielskiej skierowany do Grzegorza Peczkisa, a następnie odpowiedź senatora do prezyden miasta.

 

 

Szanowny Pan

Grzegorz Peczkis

Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,

w odniesieniu do wywiadu, którego udzielił Pan na antenie Radia Opole w dniu 04 czerwca 2018r.i poruszonego m.in. wątku sprzedaży terenów portowych zwracam się z apelem, aby wypowiedzi kierowane do Mieszkańców opierał Pan na faktach i potwierdzonych danych, nie obarczając odbiorców niepotwierdzonymi interpretacjami i nieuprawnionymi wnioskami.

Dlatego też, w liście otwartym, zwracam uwagę na kilka kwestii dotyczących transakcji sprzedaży terenów portowych. Sprzedaż została publicznie ogłoszona i rozliczona. Formalne, historyczne zestawienie przebiegu transakcji otrzymał Pan od Gminy pismem z dnia 5 października 2017r. Pozostałe zapisy umowy, tylko te które w interpretacji inwestora stanowią jego tajemnicę przedsiębiorcy i dobro handlowe, zostały objęte klauzulą poufności i nieupublicznione.

W związku z faktem, iż sprzedaż terenów portowych była jedną z największych transakcji ostatnich lat w naszym regionie, odpowiednie służby państwowe sprawdzały już formalną, prawną i podatkową poprawność procedowania i dokumentacji sprzedażowej. Nie ma zatem powodu, aby konsekwentnie doszukiwać się nieprawidłowości i osłabiać tym samym wizerunek Kędzierzyna-Koźla w otoczeniu biznesowym, samorządowym oraz sferze publicznej. Temat tej inwestycji warto poruszać w kontekście jej rozwoju, nie powinna stanowić bazy do nadinterpretacji i kierowania nieuprawnionych oraz krzywdzących zarzutów wobec podmiotów będących stronami transakcji.

 

Podsumowując fakty:

Miasto w latach minionych gotowe było przekazać teren portu za przysłowiowy 1 zł, po to, aby realizować nadrzędny cel, czyli rozwijać gospodarczo ten wartościowy, ale niszczejący od wielu lat teren. Nie znaleziono zainteresowanych nabywców, a gdy potencjalny inwestor pojawił się w Kędzierzynie-Koźlu i rozpoczął rozmowy z ówczesnymi władzami Miasta, pojawiła się szansa na realizację projektu. Rozpoczęte wówczas rozmowy kontynuowane były za mojej kadencji i właśnie wtedy pytałam Państwa wchodzących w skład Rady Miasta, również Pana, o opinię, a następnie wyrażenie zgody na przekazanie terenów aportem do spółki KKPP celem realizacji transakcji sprzedaży. Głosował Pan „za”.

Tu, dla przywołania danych przypomnę, że wartość wniesionych terenów w kwietniu 2016 roku, wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosiła 12 947 000 zł, za co Gmina objęła udziały w podwyższonym kapitale Spółki Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy (KKPP). Kontrolny pakiet udziałów Gminy w Spółce ma również znaczenie w kontekście sprawowania kontroli nad Spółką KKPP, którą w swojej wypowiedzi nazywa Pan pośrednikiem.

Sprzedaży terenów, w czerwcu 2017r., za kwotę 14 085 116 zł netto, dokonała spółka KKPP Sp. z o.o. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenie podatku VAT, który należny jest Państwu Polskiemu, Spółka zwróciła się właśnie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację indywidualną i po jej uzyskaniu zapłaciła stosowny VAT od działek objętych stawką 23% (2 działki pod wodami stojącymi nr 1049/23 i 1049/25 uznane zostały jako działki budowlane w rozumieniu ustawy o VAT, a zatem stawka podatku wynosiła 23%, pozostałe 4 działki były zwolnione z VAT) w wysokości 1 242 554,10 zł. Dodatkowo Spółka zobligowana była przepisami ustawy o VAT do korekty odliczonego podatku naliczonego przy aporcie w kwocie 1 647 498 zł. Przeprowadzona przez urząd skarbowy kontrola podatkowa potwierdziła prawidłowość rozliczeń.

Kontynuacją transakcji sprzedaży są realizowane działania mające na celu transfer środków finansowych pochodzących ze sprzedaży terenów portowych do budżetu Gminy. Tu nadrzędne i oczywiste jest również przeprowadzenie procedury przejrzyście i zgodnie z prawem, właściwie dla funkcjonowania Gminy jak i spółki prawa handlowego.

Decyzją wspólników KKPP, po przychylnym głosowaniu Rady Miasta, rozpoczęła się procedura dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, co docelowo skutkuje wpływem kwoty ponad 10 mln zł na konto Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Rozliczone zostały również pozostałe środki pochodzące z tej transakcji (4 mln zł), które wykorzystane zostały na podniesienie standardu infrastrukturalnego zasobów KKPP, które służą przedsiębiorcom Kędzierzyna-Koźla, czyli m.in. obiektów na Szkolnej 15 lub budynku 7304 na terenie Blachowni. Z tych środków również zmodernizowano, zaadaptowano i wyposażono Centrum Obsługi Inwestora.

W ramach pozyskanych przez Gminę dostępnych środków pomocowych, z mniejszościowym wkładem własnym Gminy, budowana jest droga dojazdowa do portu, która infrastrukturalnie wspiera inwestycję. To zadanie nie jest prywatną drogą przejazdu właścicieli Portu, ale drogą dojazdową dla całego otoczenia gospodarczego budowanego wokół tej inwestycji i wpisuje się w cele gospodarcze Gminy.

Uważam, że stojąc w miejscu i nie wykorzystując szans, jakie pojawiają się na rynku, o rozwoju, który przywołuje Pan w wypowiedzi, nie będziemy mogli rozmawiać, chyba, że w kategoriach marzeń i wizji. Budowa terminali w Kędzierzynie-Koźlu jest już faktem. I zawsze jestem otwarta, aby o niej rzeczowo rozmawiać.

 

Z poważaniem

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************

 

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla

Bardzo mnie ucieszył Pani list. Jest to pierwsza od wielu miesięcy korespondencja z Pani strony, w której treść nie jest ukrywana bądź utajniana. Szkoda, że zamiast słuchać radia i moich wywiadów, nie słucha Pani obywateli Kędzierzyna-Koźla, którzy zmuszeni Pani ignorancją wobec nich, zgłosili się do mnie z prośbą o wyjaśnienie sytuacji dokonania sprzedaży Portu w zeszłym roku. Na wniosek mieszkańców naszego miasta próbuję bezskutecznie, od prawie roku, systematycznie prowadząc z Panią korespondencję uzyskać kopie umów, które zawarła Pani w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle sprzedając jej własność za pośrednictwem spółki Gminnej KKPP inwestorowi. Dokonała Pani sprzedaży majątku publicznego na innych warunkach, niż przedstawiała to Pani Radnym Miejskim zabiegając o ich zgodę na zbycie terenu Portu. Zrealizowała Pani swój plan sprzedaży Portu w głębokiej tajemnicy, informując mieszkańców Kędzierzyna-Koźla o samym fakcie zbycia już po dokonaniu sprzedaży.

 

Utrudniając ujawnienie oraz utajniając dokumentację sprzedaży własności publicznej, zaprzecza Pani transparentnemu sprawowaniu władzy, które jak wiemy jest zdobyczą demokracji i z której Polacy nie zrezygnują nawet dla Pani. Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla nie chcą być oszukiwani ani co do celu inwestycji, ani co do jej skali oddziaływania na środowisko naturalne i jego zanieczyszczenie, ani też co do ewentualnych korzyści finansowych jakie osiągnie Gmina po zbyciu terenu. Pełnienie zaszczytnej funkcji Prezydenta naszego miasta jest związane z przekazaniem Pani wielkiego zaufania mieszkańców, którzy oczekują i wymagają od Pani mądrości, gospodarności i współpracy ze wszystkimi, którzy pragną rozwoju Kędzierzyna-Koźla. Przypuszczam, że gdyby była Pani szczera z obywatelami naszego miasta od początku swoich działań w sprawie zbycia terenu Portu, nie musiałbym się zajmować tym tematem w ich imieniu. Poświęcony przedmiotowej sprawie czas mógłbym przeznaczyć np. na pozyskanie dla miasta inwestorów na Pole Południowe, przypilnowanie budowy obiecywanego przez Panią Hospicjum na niestabilnym jak się okazuje gruncie, wykonywania remontu dróg według ogólnopolskich standardów, bez dziur i różnego rodzaju uszkodzeń już we wstępnej fazie użytkowania.

 

W pierwszej kolejności (05.10.2017r.) odmówiła Pani przekazani kopii umów Senatorowi RP, ponieważ uznała Pani, że nie mam do tego prawa. Później (08.11.2017r.) uzależniła Pani okazanie umów w postepowaniu o udzielenie informacji publicznej od decyzji inwestora. Po długich i mozolnych staraniach z mojej strony podjęła Pani decyzję o przekazaniu mi umów ocenzurowanych (22.12.2017r.), zasłaniając się interesem inwestora, który nabył teren Portu. Próbkę tego tekstu załączam, żeby była jasność, że po wykreśleniu części treści jest to bełkot. Na Pani działanie (04.01.2018r.) odwołałem się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które przeszło dwa miesiące temu uchyliło Pani decyzję o utajnieniu tekstu umów. Od tego momentu miała Pani miesiąc na odpowiedź. Przesłała mi Pani (14.05.2018r.) informację, że konsultuje odpowiedź z inwestorem. Po kolejnym miesiącu napisała Pani list otwarty, który po kilku dniach od opublikowania w prasie otrzymałem pocztą. W dniu 29.06.2018 przesyła mi Pani kolejny list, już nie upubliczniony, w którym informuje mnie, że decyzji o okazaniu mi dokumentów jeszcze nie Pani nie podejmie, bo czeka na opinię nowych właścicieli Portu w tym temacie a konkretnie Pana Zbigniewa Ż.

 

Pieniądze, które Gmina miała uzyskać po umorzeniu udziałów spółki KKPP nie wpłynęły na jej konto, ponieważ tą operację finansowo niejednoznaczną oprotestował do Sądu Rejestrowego inny udziałowiec spółki KKPP. Obecnie Gmina ma bardzo konkretne zobowiązania, które realizuje ale nie ma pieniędzy za teren, który został w jej imieniu sprzedany. O tym też należy mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla uczciwie powiedzieć.

Trudno jest wierzyć wobec tego, że jest Pani gotowa do konstruktywnej rozmowy i udzielania informacji.

Jestem człowiekiem wielkiej wiary w ludzi, szczerze przekonanym, że nadszedł już ten czas, kiedy zechce Pani przesłać mi kopie umów, o które w imieniu mieszkańców grzecznie i uprzejmie po raz kolejny Panią proszę. Mamy prawo wiedzieć jak sprawuje Pani władzę w imieniu mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.

 

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Peczkis

 

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy