Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Przedstawiamy zestawienie drogowych projektów technicznych, jakie gmina Kędzierzyn-Koźle zamierza wykonać jeszcze w tym oraz w przyszłym roku. Są tu zadania, na które gmina posiada już dokumentację projektową lub zleciła jej wykonanie. W kilku przypadkach niebawem ruszą roboty budowlane, a w innych trwa rozstrzyganie przetargów na ich realizację.

 

Aby rozpocząć roboty budowlane należy:

  1. Wpisać zadanie do budżetu miasta i uzyskać zgodę radnych na jego sfinansowanie.
  2. Zlecić wykonanie koncepcji lub dokumentacji projektowej. Ich wykonawca powinien uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, pozwolenia i opinie, w tym od konserwatora zabytków w przypadku przeprowadzania inwestycji na terenie objętym ochroną konserwatorską. Mają one pozwolić na uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zezwolenia na realizację inwestycji w trybie stosownych specustaw.
  3. Po otrzymaniu koncepcji lub dokumentacji projektowej można wybrać wykonawcę zadania i podpisać z nim umowę.

Jednocześnie zaznaczamy, że przy niesprzyjających warunkach (długotrwała procedura wyboru wykonawcy, brak ofert w postępowaniach przetargowych lub ich zbyt wysokie ceny, niesprzyjająca pogoda, konieczność wykonania dodatkowych robót, niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna) terminy inwestycji mogą ulec zmianie.

Plan drogowych zadań inwestycyjnych i projektów technicznych w 2017r.

Lp.

Nazwa zadania

Osiedle

Termin realizacji projektu technicznego

Zakres prac i termin ich wykonania

1

Projekt techniczny i przebudowa ul. Korfantego

Piastów

I kwartał 2018

Zakres: przebudowa i rozbudowa drogi na długości ok. 500 m (w tym 340 m drogi publicznej i 160 m drogi wewnętrznej), budowa miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, zjazdów, wymiana przyłączy wodociągowych. Przewidywany termin realizacji: III kwartał 2018 roku - II kwartał 2019 roku.

2

Projekt techniczny i przebudowa ul. Wierzbowej

Pogorzelec

IV kwartał 2017

Zakres: przebudowa i rozbudowa drogi o długości ok. 185 m, budowa miejsc postojowych, placu manewrowego o pow.400 m2, przebudowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Planowany termin realizacji: II - IV kwartał 2018 roku.

3

Projekt techniczny i przebudowa ul. Elsnera

Pogorzelec

IV kwartał 2017

Zakres: przebudowa i rozbudowa drogi o długości ok. 200 m, budowa miejsc postojowych, przebudowa zjazdów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych. Wykonanie robót będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez radnych. Przewidywany termin realizacji: II - IV kwartał 2019 roku.

4

Projekt techniczny i przebudowa ul. Marynarskiej

Kłodnica

I kwartał 2018

Zakres: przebudowa i rozbudowa drogi o długości ok. 250 m, przebudowa zjazdów, budowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Planowany termin realizacji: II - IV kwartał 2018 roku.

5

Projekt techniczny i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej

Kłodnica

I kwartał 2018

Zakres: rozbudowa drogi w zakresie chodnika o długości 590 m, budowa oświetlenia, odwodnienie chodnika, remont nawierzchni drogi. Przewidywany termin realizacji: II - IV kwartał 2019 roku.

6

Projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika

Stare Miasto - Południe

II kwartał 2017

Zakres: przebudowa odcinka od ul. Głubczyckiej do bramy ogródków działkowych o długości 313 m z placem do zawracania, przebudowa oświetlenia. Wykonanie robót będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez radnych. Planowany termin realizacji: II - IV kwartał 2019 roku.

7

Remont Rynku

Stare Miasto

III kwartał 2017

Zakres: przebudowa płyty Rynku i skrzyżowań przyległych, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia, kanałów teletechnicznych, remont istniejącej fontanny, przebudowa uzbrojenia, mała architektura. Jeżeli konserwator zabytków wyda pozytywną decyzję zatwierdzającą projekt, prace powinny się rozpocząć w II kwartale 2018 roku i zakończyć w IV kwartale 2018 roku.

8

Przebudowa ul. Sądowej,
ul. Anny oraz części
ul. Piramowicza
(od ul. Sądowej
do ul. Planetorza)

Stare Miasto

IV kwartał 2017

Zakres: przebudowa dróg o łącznej długości ok. 400 m, przebudowa skrzyżowań, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i istniejącej infrastruktury. Przebudowa rozpocznie się dopiero po wykonaniu planowanych inwestycji przez zakład gazowniczy. Przewidywany termin realizacji przebudowy ul. Sądowej to IV kwartał 2017 roku. Natomiast przebudowa ulic Anny i Piramowicza powinna się rozpocząć w II kwartale 2018 roku i zakończyć w III kwartale 2019 roku.

9

Projekt techniczny i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ul. Kochanowskiego

Rogi

IV kwartał 2017

Zakres: rozbudowa i przebudowa ul. Sucharskiego na długości 1340 m wraz z budową miejsc postojowych przy cmentarzu, przebudową skrzyżowań, oświetlenia, odwodnienia i uzbrojenia. Planowany termin realizacji: II - IV kwartał 2018 roku. Gmina zleciła również opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy ul. Sucharskiego i ul. Kochanowskiego na długości 610 m w rejonie linii kolejowej.

10

Projekt techniczny budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr. 31do nr. 51

Rogi

IV kwartał 2017

Zakres: przebudowa i rozbudowa drogi - ul. Kosynierów i ul. Łąkowej na długości 250 m, przebudowa skrzyżowań, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, sieci niskiego napięcia i infrastruktury uzbrojenia. Przewidywany termin realizacji: II - IV kwartał 2019 roku.

11

Projekt techniczny i przebudowa ul. Karpackiej

Stare Miasto

III kwartał 2017

Zakres: rozbudowa i przebudowa drogi o długości ok. 600 m wraz z miejscem do zawracania o pow. 400 m2 i budową chodnika do ul. Portowej, przebudowa zjazdów i oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych do rzeki Odry, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału teletechnicznego. Prace powinny ruszyć w IV kwartale 2017 roku i zakończyć się w II kwartale 2018 roku.

12

Projekt techniczny i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej

Zachód

II kwartał 2017

Zakres: przebudowa i rozbudowa drogi na długości ok. 800 m, budowa 28 miejsc parkingowych przy ul. Filtrowej, przebudowa zjazdów, oświetlenia, przyłączy wodociągowych w obrębie pasa drogowego, kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącej infrastruktury. W I etapie zostanie przebudowana część ul. Staffa na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do skrzyżowania z ul. Kadetów. Prace powinny zostać zrealizowane do końca 2017 roku. Roboty na pozostałych ulicach powinny się  rozpocząć w II kwartale 2018 roku i zakończyć w IV kwartale 2019 roku.

13

Projekt techniczny i przebudowa ul. Władysława Łokietka

Piastów

I kwartał 2018

Zakres: rozbudowa drogi z odwodnieniem o długości ok. 400 m, przebudowa zjazdów, przebudowa oświetlenia. Do końca lipca gmina powinna otrzymać projekty budowlane, a do końca roku 2017 decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Przewidywany termin realizacji: IV kwartał 2018 roku - II kwartał 2019 roku.

14

PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pieli

Sławięcice

III kwartał 2017

Zakres: rozbudowa i przebudowa drogi o długości ok. 910 m, budowa 20 miejsc parkingowych przy cmentarzu, przebudowa zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych do potoku, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa przyłączy wody w pasie drogowym oraz istniejącej infrastruktury. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Powinny się one zakończyć w II kwartale 2018 roku.

15

Projekt techniczny i przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej

Śródmieście

I kwartał 2017

Zakres: rozbudowa i przebudowa drogi o ścieżkę rowerową o długości ok. 835 m, przebudowa zjazdów, chodników, oświetlenia, sieci teletechnicznych oraz budowa kanału teletechnicznego. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Powinny się one zakończyć w IV kwartale 2017 roku. Gmina na wykonanie przebudowy uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

16

Projekt techniczny przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17a - dojazd do inkubatora przedsiębiorczości

Blachownia

I kwartał 2017

Zakres: przebudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 300 m, przebudowa zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do Kanału Gliwickiego. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Planowany termin ich zakończenia to IV kwartał 2017 roku.

17

Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą

Kłodnica

III kwartał 2017

Zakres: budowa drogi gminnej publicznej łączącej ul. Kłodnicką z ul. Elewatorową o długości ok. 320 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, przebudowa części ul. Elewatorowej, budowa skrzyżowania z drogą wojewódzką, budowa drogi wewnętrznej o długości o długości ok. 200 m wraz z paletą do zawracania, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, sieci wodociągowej, oświetlenia, kanału teletechnicznego. Planowany termin rozpoczęcia robót to IV kwartał 2017 roku, a zakończenia - III kwartał 2018 roku.

18

PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica

Pogorzelec

Kłodnica

II kwartał 2017

Zakres: budowa ścieżki rowerowej od wału do ronda Milenijnego wraz z remontem i rozbudową mostu. Gmina jest w posiadaniu programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu remontu podpór mostu w ciągu ulicy Wyspiańskiego. W III kwartale zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace projektowe ruszą w IV kwartale 2017 roku. Dokumentacja powinna być gotowa w III kwartale 2018 roku. Planowany termin zakończenia robót to IV kwartał 2019 roku.

19

Przebudowa ul. Tuwima

Blachownia

Gmina posiada dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę

Zakres: przebudowa drogi gminnej na długości 387 m oraz dróg wewnętrznych na długości 441 m, przebudowa nawierzchni ulicy, parkingów i chodników, rozbudowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego. Przewidywany termin realizacji: II - IV kwartał 2019 roku.

20

Przebudowa ul. Spokojnej

Kuźniczka

Gmina posiada dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę

Zakres: przebudowa pasa drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, budowa ścieżki rowerowej, przebudowa obustronnych chodników, korekta geometrii jezdni, zmiana docelowej organizacji ruchu, przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul Spokojnej z drogą powiatową ul. Grunwaldzką, korekta skrzyżowań z ulicami gminnymi, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz energetycznej, zagospodarowanie pasa drogowego zielenią, przebudowa oświetlenia drogowego oraz istniejącej napowietrznej sieci energetycznej. Zadanie powinno zostać zrealizowane po wykonaniu rozbudowy cmentarza. Planowany termin realizacji: II - IV kwartał 2018 roku.

21

Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej

Pogorzelec

Gmina posiada dokumentację

Zakres: przebudowa i rozbudowa odcinka drogi od ul. Starej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną za budynkiem nr 6, w tym zmiana geometrii drogi i dostosowanie do przepisów m.in. przeciwpożarowych, przebudowa nawierzchni ulicy, miejsc postojowych, chodnika, oświetlenia, rozbudowa kanalizacji deszczowej. Przewidywany termin realizacji: II - IV kwartał 2019 roku.

 

Źródło: urząd miasta

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy